Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 21:46

Một bầu, một bát, bằng sơn tăng,
Thế sự ngoài tai, biếng nói năng.
Hoa nở luống hay tin gió,
Đầm thanh còn thấy triều trăng.
Già, ai ủ thông làm củi,
Trẻ, người yêu trúc bẻ măng.
Nẻo có công danh thì có luỵ,
Cho hay dù có chẳng bằng chăng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989