Có thân có của phải hay lo,
Noi học song trời phú tính cho.
Ngày vắng xem thông dăm bảy quyển,
Đêm thanh đọc suốt một hai pho.
Làm văn quan điểm bày hàng diệc,
Áo gấm vua ban bố tử cò.
Này mặt trạng nguyên sao có hổ,
Ai lấy con mình thời gả cho.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Học trò hoạ vần.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989