Suy lý cho cùng Phật ấy ta,
Lọ là chung bóng đạo Di Đà?
Hiền lành, hãy giữ bề tu kỷ,
Dối trá, đừng nghe đứa xuất gia.
Dỗ chúng đúc chuông nhân đã lạ,
Đặt điều phá ngục thực ru mà.
Chẳng tin Lương Vũ còn bia cũ,
Tra mà lại biết thực chẳng ngoa.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người sùng bái Phật vô ích.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989