Già đà khỏi áng công danh,
Tự tại nào âu luỵ đến mình.
Nhàn được thú quê dầu nấn ná,
Nghĩ xem thế sự biếng đua tranh.
Tây Hồ thuyền nổi hoa mai bạc,
Bắc Ải cầm xoang vựng nguyệt thanh.
Ai hỏi làm chi vui nữa?
Thưa rằng một sự làm lành.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989