Anh em cùng mặt chẳng cùng lòng,
Cờ bạc ai nơi ở có sòng.
Cười nói tuy rằng vui miệng vậy,
Lậm lờ toan những [...] xong,
Xoay vần nhà chứa đều vơ cả,
Gian lận con kim cũng sạch không.
Nghề ấy xưa nay giàu hoá khó,
Có giàu sao được, hãy còn mong.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn đánh cờ bạc.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989