Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:38

Hễ thấy ma men lánh chớ chơi,
Đừng theo thói tục vốn quen hơi.
Hẳn hoi giữ được âu chăng một,
Ăn nói hoăng ra ắt tỏ mười.
Chẳng những đắng cay, mình cưỡng uống,
Lại điều trẻ nít thế thêm cười.
Tỉnh ra gẫm lại hay chi nữa,
Xin bớt mà thôi, chẳng rũ rời.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn rượu.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989