Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:16

Tượng trời âu đã quá đồng cân,
Định cho ai, ắt có ngần.
Muốn vô nhai, khôn lẽ được,
Ơn phi phận, khá đều phân.
Đủ no hay vậy, xin thong thả,
Sạo sục làm chi, luống nhọc nhằn!
Nẻo tham hơn thì phải thiệt,
Hãy ghi lời ấy để mà răn.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người có lòng tham.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989