Thánh hiền xưa học điều chi,
Đã học thì nên nghĩ vả suy.
Chớ một điển chương nghề thổ thứ,
Hãy tìm nghĩa lý chốn uyên vi.
Tuỳ thời gặp sao hay vậy,
Yên phận vui có lệ chi.
Dầu khó dầu hàn cũng chẳng ngại,
Học cho điển thế mới nam nhi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Thơ khuyên học trò.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989