Nghiệp cha ông [...]
Ai là cho khỏi chốn gia hương.
Miễn là hằng giữ bề lương thiện,
Dầu chẳng dưng nồng [...]
Cậy thế chớ hề hiếp chóc,
Ra ơn sá miễn yêu thương.
Vắt tay xin gầm về sau với,
Lành dữ muôn đời tiếng để làng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên đối xử với hàng xóm.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989