Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 18:47

Làm người dầu dã bạn cùng ai,
Chữ “tín” tua thìn chẳng chút sai.
Đừng có nồng chi rồi lại nhạt,
Nẻo mà thắm lắm ắt liền phai.
Họ hàng, miễn nhớ tuồng chơi họp,
Rượu bạc, xin thôi sức ép nài.
Sác ắt sơ hằng cẩn đấy,
Yêu nhau nghĩa ấy mới bền dai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên đối xử với bạn bè.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989