Cha mẹ chồng biết kính thờ,
Nàng dâu miễn đấy vẹn sau xưa.
Việc làm theo thói nhà quen chuộng,
Nết ở chiều người tính sở ưa.
Yêu nể càng gìn lễ phép,
Giận hờn cũng chớ thẩn thơ.
Mắng, thương tìm phải duồng khoan nhặt,
Ta giữ cho hay thì mới vừa.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên nàng dâu thờ cha mẹ chồng.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989