-BẠCH VÂN CƯ SĨ

Nguyễn Bỉnh Khiêm* quê gốc Hải Dương*                                                 
“Ái ưu vằng vặc” suốt đời ông (1)                                                    
Trạng Trình danh sĩ dân gian tặng                                                   
Bộ lại Thượng thư vua Mạc phong                                                  
Ứng thí bốn lăm lên bảng hổ                                                     
Làm quan bảy chục chuyển từ chương                                                 
Chữ “Nhàn” cụ chọn khuyên tu dưỡng                                              
Tuổi thọ chín tư… chán Quốc công…

Thiềng Đức -11/10/2008


(1) lo cho dân, cho nước thời nhiễu nhương.                                                
* (1491-1585) nay là Hải Phòng.
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du