Thờ chồng trọng quá thờ cha,
Phải giữ cho hay kẻo lỗi mà.
Tuy khó cũng vui đừng nặng nhẹ,
Dẫu hèn phải nhẫn chớ sai ngoa.
Trước sau tín cẩn niềm ân ái,
Khuya sớm hằng thìn nét thuận hoà.
Một chữ “tòng” hay vẹn được,
Ấy là mới phải đạo đàn bà.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên vợ thờ chồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]