Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 16:48

Đạo làm thầy tớ ở cho ngay,
Mảy tơ hào cũng chẳng tây.
Chữ “thận, cần” đâu dám trễ,
Niềm “ưu ái” chút nào khuây.
Vàng bền há lại lửa còn sợ,
Cỏ cứng chi cho gió được lay.
Một tiết miễn thâu vầng nhật nguyệt,
Biết chăng hay chẳng mặc lòng thầy.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn học trò thờ thầy.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989