Trời phú tính ở mình ta,
Đạo cả cương thường năm miễn ba.
Tôi hết ngay, chầu chực chúa,
Con hằng thảo, kính thờ cha.
Anh em mựa nữa điều hơn thiệt,
Bầu bạn cho hay nết thực nhà.
Nghĩa vợ chồng xem rất trọng.
Ở đâu phong hoá phép chưng nhà.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Đạo làm người.

Bài này trùng nhiều với bài Vi nhân tử mục Nhân đạo môn trong Hồng Đức quốc âm thi tập.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]