Phú quý lòng, phú quý danh,
Thân hoà tự tại thú hoà thanh.
Tiền sen tích để bao nhiêu thúng,
Vàng cúc đâm bông biết mấy giành?
Ngoài cửa mận đào là khách thứa,
Trong nhà cam quít ấy tôi mình.
Ai xem ai chẳng hay là chớ,
Lại một ta khen ta hữu tình.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Tự thán 13 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989