Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 15:53

Hơn ỷ chăng mừng, thiệt chẳng âu,
Chớ hay hơn thiệt [...]
Của chăng phải đạo thì đừng lấy,
Bụt ở trên đầu lọ phải cầu.
Tả cơn buồn ba quyển sách,
Vui thú ẩn một cần câu.
Mừng thay tạo hoá làm công bấy,
Giàu khổ sang nhàn cũng bạc đầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989