Hơn ỷ chăng mừng, thiệt chẳng âu,
Chớ hay hơn thiệt [...]
Của chăng phải đạo thì đừng lấy,
Bụt ở trên đầu lọ phải cầu.
Tả cơn buồn ba quyển sách,
Vui thú ẩn một cần câu.
Mừng thay tạo hoá làm công bấy,
Giàu khổ sang nhàn cũng bạc đầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989