Mấy lăm lợi lộc luống đon chen,
Chỉn để nên người vụng kiếm ăn.
Hổ đọc điều xưa năm bẩy chữ,
Thẹn xem ý cũ một hai văn.
Ngay rằng thóc Hán thay cho bị,
Lại dại hòm Tuỳ khó mở ngăn.
Trời nẻo có sinh thì có dưỡng,
Dễ hầu nằm giữa mất phần chăn?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989