Người bốn mươi tuổi khoẻ triều quan,
Ta tuổi bốn mươi đã được nhàn.
Thơ có nghìn lại ngâm Bính Lộc,
Sách chăng hai thuở hiến Điền Đan.
Miễn theo phu tử, phò thiên tử,
Thìn lọn nhân gian ở thế gian.
Người thế mà cười rằng: bất bả,
Nước yên chín thực ấy nhà yên.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989