Làm chi nghĩ ngợi ngọc tinh thần,
Đắc thú thanh nhàn ấy dưỡng thân.
Đủng đỉnh hôm mai, chơi nước trí,
Nghêu ngao ngày tháng dạo non nhân.
Kìa kìa Lã Vọng câu Bàn Thạch,
Nọ nọ Nghiêm Quang náu Phú Xuân.
Mừng thấy thời vần đời mở trị,
Thái bình thiên tử, thái bình dân.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989