Vũng bởi hay ngần, mới hay đầy,
Quen thân, yêng nhủ mụ lời này:
Trà sen, sáng đãi người đi khát,
Rượu thánh, hôm từ khách uống say.
Lợi lộc mặc duyên, chăng ỷ chớ,
Đôi co thế sự, chớ chua thay.
Thế gian có hỏi: lời ai nhủ,
Mụ hãy rằng: lời khách dại ngày.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Đây là một bài thơ trào phúng tác giả viết cho vợ, và tác giả tự xưng là “yêng”, tức anh gọi chệch theo kiểu quen thân.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989