Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 12:34

Vốn nơi hồ hải lượng dung dài,
Ai phụ thời chăng, chẳng phụ ai.
Mặc kẻ gió trăng, lòng có khác,
Mặc ai vàng đá, dạ đơn sai.
So xem thế thái khi tan hợp,
Gẫm khá nhân gian thuở thắm phai.
Người phụ song trời không nỡ phụ,
Còn xuân còn có chốn đeo đai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989