Vốn nơi hồ hải lượng dung dài,
Ai phụ thời chăng, chẳng phụ ai.
Mặc kẻ gió trăng, lòng có khác,
Mặc ai vàng đá, dạ đơn sai.
So xem thế thái khi tan hợp,
Gẫm khá nhân gian thuở thắm phai.
Người phụ song trời không nỡ phụ,
Còn xuân còn có chốn đeo đai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989