15.00
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2014 12:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 16:34

Học ít hoà thêm lại bất tài,
Già mà luống phụ chí con trai.
Quân thân thề hết lòng thờ một,
Xuất xử cầu chưa dạo được hai.
Mầm phúc vun trồng ngày một nẩy,
Cửa nho ngỏ kẻo phải then cài.
Yêu đòi phận, dầu tự tại,
Lành dữ khen chê ai mặc ai.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Học ít thì thêm lại bất tài,
Già mà luống phụ chí con trai.
Quân thân thề hết lòng thờ một,
Xuất xử cầu chưa đạo được hai.
Mầm phúc vun trồng đừng ngại nẩy,
Cửa no ngỏ kẻo phải then cài.
Yêu đòi phận, dầu tự tại,
Lành dữ khen chê cũng mặc ai.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004