Vụng dại hơn người, khôn kém người,
Khi nay tuổi đã họ tám mươi.
Nghĩa bằng hữu cũ lâu càng thắm,
Chí trượng phu bền khó mựa đời.
Thói tục chẳng quen bề khúm núm,
Sạch mình tua ở nết lơi đơi.
Muốn cho nhà chúa bằng Nghiêu Thuấn,
Phải đạo làm tôi kẻo hổ ngươi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989