Công danh đã vẹn sá về nhàn,
Chẳng quản ai chê, chẳng quản khen.
Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Trì thanh là cỏ ương sen.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
Thuyền chở yên hà nặng với then.
Bui có một niềm trung miễn hiếu,
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 24 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989