Nối nghiệp nhà xưa, học một kinh,
Chẳng ngờ lạc đến áng công danh.
Thân xưa đã có duyên hương lửa,
Lộc nặng ơn nhờ đức thánh minh.
Lỗi bước già nên chịu dại,
Hay cơ trẻ khá làm thinh?
Phúc nào gặp được cong đời trị,
No ấm cũng nhờ phúc thái bình.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989