Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 12:06

Cơm một lưng, rượu một bầu,
Vui thửa đạo, ắt chăng âu.
Kém tài, nhân bởi lòng quê dại,
Có đức, mừng thay được sống lâu.
Ấm cật, no lòng hay phận đủ,
Đổi công, toan lợi mặc ai dầu.
Mựa hiềm song nhật nhà còn ngặt,
Tích đức cho con ấy mới mầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989