Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 12:04

No bữa hôm, đủ bữa mai,
Gẫm lâu chăng đã thú nhà vui.
Ruộng năm bảy khảm trồng cây lúa,
Tằm chín mười nong để giống ngài.
Kho ngọc mời khuyên nhà họp mặt,
Quyển vàng giảng giải đạo làm người.
Thấy câu “khuyến thiện” nhà hằng chứa,
Chữ “thận” đeo mình kẻo luỵ đời.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989