Mựa hề toan lợi, mựa toan công,
Lui tới thìn cho phải đạo trung.
Thức bạc phau phau nhơ dễ bén,
Cây cao vun vút thế khôn rung.
Danh thơm truyền để bầu Nhan Tử,
Của tốt nào đâu ngọc Thạch Sùng.
Khó chẳng âu, giàu chẳng muốn,
Trai dường ấy, mới anh hùng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989