Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:31

Thuyền phong nguyệt, gánh yên hà,
Hượm lấy đành làm của cải ta.
Cây tĩnh, chim về, xanh loáng khói,
Trì thanh, cá lội, nước tuôn là.
Han chữ cũ, ba thằng trẻ,
Chực am không, một mụ già.
Bui có một niềm chầu nhớ chúa,
Hay bao mang [...]


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989