Trong tạo hoá có cơ mầu,
Hay đỗ, hay dừng mới kẻo âu.
Nước biển non xanh thuyền gối bãi,
Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu.
Bạn nhiều cày cuốc ngày ngày họp,
Gánh nặng yên hà chốn chốn thâu.
Kham hạ Nghiêm Quang từ tước Hán,
Tam công khứng đổi một cần câu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này gần trùng với bài Bảo kính cảnh giới 26 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989