Rượu, cảnh quê hương nhặt chốc mòng,
Chiêm bao ngờ đã tới non sông.
Trà phơi, nước ghín bầu in nguyệt,
Mai rụng, hoa xoay bóng cách song.
Gió lật đưa qua trúc ổ,
Mây tuôn phủ rợp thư phòng.
Thức nằm nghĩ ngợi còn mường tượng,
Ra hãy then cài ém cửa thông.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989