Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 10:26

Non nước vui chơi đã mặc dầu,
Hãy còn canh cánh chí sơ âu.
Dòng giang là bạc khi triều dẫy,
Vầng nguyệt tương vàng thuở nắng thâu.
Thỏ giãi, ô vần hay ý nhiệm,
Thước bay, cá nhảy thấy cơ mầu.
Đêm qua, sơn tự chuông còn gióng,
Mường tượng quân thiên tiếng nhạc tâu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989