Kẻ xưa câu ví có đâu lầm,
Lấy thuở dương mà biết thuở âm.
Yên bách tính, thì yên trị đạo,
Thất thiên câm, chớ thất nhân tâm.
Xem thay thảy [...]
Xét lâng lâng sự cổ câm.
Mới biết loài sen thì cách vật,
Ở lầm nào có nhiễm mùi lầm.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989