Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:41

Thế tình xem khéo thờ ơ,
Kẻ mụ núi Dương, kẻ thổi trà.
Cá dại chẳng hay phòng nước cạn,
Chim khôn chăng khẳng đỗ cành thừa.
Chàm pha ắt cũng chen màu lục,
Nước lọc làm chi có bụi nhơ?
Đã vậy làm người cho biết lẽ,
Có đâu đi dép ở nương dưa?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989