Sinh chẳng gặp thuở Đường Ngu,
Lẩn thẩn liền nên mỗ đứa vu.
Tạp nhạp tài hèn, cây núc nác,
Lơ thơ người tiện, tổ bồ câu.
Trăng vằng vặc soi lòng đạo,
Gió hiu hiu vỗ cửa nho.
Kham hạ ví trời còn để,
Khéo thì khổ nhục, vụng phong lưu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989