Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:28

Ở thế làm chi nể mặt nhau,
Nào ai đã [...]
Người dù khoe lịch người rằng ngổ,
Ta chẳng phô phang, ta cũng mầu.
Ngựa mạnh đường dài, tua biết sức,
Phù thiêng chân chậm, lọ là mau.
Trời còn đấy, đất còn đấy,
Bể biến, non dời, cạn lại sâu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này nói về thói đời đen bạc, bịp bợm.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989