Hễ sự cản, lòng chi trì,
Phải đòi khi, lại đòi khi.
Tiền ròng, bạc chảy: tưng bừng đến,
Nhà khó, tay không: lững thững đi.
Miệng nói sau lưng như dáo nứa,
Lưỡi đưa trước mặt giống kim chì.
Chữ rằng: Thủ phận sầu nan nhập,
Dù có vì chi [...]


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này nói về lòng người đen bạc.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989