Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2014 13:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 16:26

Bè mảng đà qua, ngày xả rồi,
Hay yên thửa phận mới nên vui.
Bóng hoa lệ động, am chưa quét,
Măng trúc còn tươi, bếp mới sôi.
Hội cả công danh nhiều thoả chí,
Thư nhàn sơn dã mấy hay mùi.
Làm người chớ thấy tài mà cậy,
Có nhọn bao nhiêu lại có tùi.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Tháng mảng đã qua, ngày đã rồi,
Hay yên thửa phận mới nên vui.
Bóng hoa lay động, am chư phật,
Măng trúc còn tươi, bếp mới sôi.
Hội đám công danh nhiều thoả chí,
Thư nhàn sơn dã mới hay mùi.
Làm người chớ thấy tài mà cậy,
nhuệ bao nhiêu lại có đồi.

Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004