Nhắn khách Tràng An chớ hẹp hòi,
Trong say có dại mới nên vui.
Rau không dắng giót là rau mát,
Cá có tanh tao ấy cá bùi.
Yến: thuở lôi đai nào kẻ cấm,
Hội: đêm thu mạo có ai đôi.
Tiệc vàng đã biết duyên chăng có,
Sơn dã thì làm khách lẻ loi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989