Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 22:22

Mây nổi bao nhiêu có thấy đâu,
Lâng lâng từng trải sự sang giầu.
Sao dời, vật đổi trong nền tướng,
Nước chảy, hoa trôi áng cửa hầu.
Sự thế cuộc cờ đâu miễn được,
Lòng người, sóng bể cạn thì sâu.
Nói nên chăng chớ làm chi nữa,
Lẩn thẩn thì nên kẻ bạc đầu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989