Ắt chẳng vinh hoa nỡ hẹp hòi,
Chí nào thú ấy cũng vừa vui.
No lòng ấm cật ơn nhờ chúa,
Tiết ngọc gan vàng giữ phận tôi.
Phảng phất truyện [...]
Vu vơ thao lược một hai mùi.
Xưa sau mấy kẻ làm thần tử,
Đã gửi hai vừng nhật nguyệt soi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989