Biết đạo thời trung, chẳng có tây,
Thửa nay xuất xử niệm cho thay.
Bầu Cơ Sơn nhẽ nào ai phụ,
Bút Ngọc Đường thanh thảo kẻ hay.
Ở thế nhiều người dại, lỡ,
Làm trai mấy kẻ khôn, ngay.
Dửng dưng mọi sự nay ngoài hết,
Nhàn một ngày là tiên một ngày.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989