Thần sấm đang đêm dậy bất đồ
Tuôn mưa rưới mát đất cang khô
Ếch kêu ao rộn quanh bờ cỏ
Khách mộng sân nhà rợp bóng ngô
Nam mẫu xanh tươi làn sóng biếc
Tây trù vàng sáng áng mây gò
Bên tai ấm tiếng người cùng khổ
Từ cõi mây xanh ân thấm cho

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)