Hạ đến trời cao bóng ngả hơn
Nồm nam hây hẩy mát đòi cơn
Màn hoè gió cuốn giương cao bóng
Sen đoá hương đưa nhả nhị thơm
Chuyển động muôn phương tài tạo hoá
Sinh thành vạn vật khó đong lường
Bên song tựa ghế ghi câu mới
“Giải hận” đàn Ngu tiếp nối chương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)