Đầu nọ đuôi kia núi gác núi
Cúi làm cửa ải hiểm từ xưa
Hộ trì Bắc cực trời dăng khoá
Bảo vệ Nam biên biển lặng lờ
Hang Báo người cười trong khói đậm
Cung cao vượn với ngấn trăng mờ
Châu về sông cũ thơm lê hoắc
Dạt dào nguồn ân vững đức cơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)