Bầu trời nhọn lại chỗ non lam
Tạo hoá ai hay đã khéo làm
Bốn phía mây leo trơ vách đá
Ngàn năm cây rợp phủ chùa am
Trong hang di tích còn rạng vẻ
Ngoài cõi tiên ông đã khác phàm
Đời trị thánh nhân sùng đạo lớn
Ngựa xe thăm thú cảnh kỳ quan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)