Chân trời góc bể chiếc bèo trôi
Mang nghiệp tài năng luỵ một đời
Nhà trọ thư đề, chân nhạn vắng
Song ngoài gà gáy, bóng trăng lui
Xa lâu hàng xóm, về không tiện
Ở mãi đô thành, mộng cũng vơi
Quán lẻ làm thơ, ngòi bút lẻ
Khêu đèn trằn trọc sáng chưa thôi

tửu tận tình do tại