Như một quân bài tàn
Một hư từ úa vàng rờn rợn
Cây ngô đồng nhà ta

Cái mảnh vỡ bao la

Vừa rơi vừa xoay mình kiêu bạc
Thế là đã bước sang trời mây khác

Tàn theo mùa
Cây ngô đồng nhà ta