Chẳng hay quê quán họ hàng đâu,
Hễ cứ đêm đêm lại quấy rầu.
Lẩn quất cạnh giường trêu ghẹo khách,
Nỉ non bên gối thử thênh nhau.
Mơ màng hồn bướm chưa êm nhắp,
Eo óc canh gà đã giục mau.
Càng đuổi thời càng lăn đến mãi,
Sao không tìm đến trướng Tề hầu?


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 129):
Muỗi đêm

Chẳng hay quê quán họ hàng đâu,
Hễ cứ đêm đêm lại quấy dầu.
Lẩn quất cạnh giường trêu ghẹo khách,
Nỉ non bên gối thử thanh nhau.
Mơ màng hồn bướm chưa êm nhắp,
Eo óc canh gà lại giục mau.
Càng đuổi lại càng lăn đến mãi,
Sao không tìm đến trướng Tề hầu?
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]